"Müftünüz olarak Cihad-i Mukaddes Fetuasını ilan ve tebliğ ediyorum. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz.>>>"

VAKFIMIZ

Vakıflar, dinî ve hukukî hüviyetleriyle ve bütün çeşitleriyle cemiyete ahlâk, fazilet, huzur ve saadet kazandırmak gayesini takip etmişlerdir. Bu gaye sadece insanları değil, hayat sahibi diğer canlıları da içine almıştır. Temeli Allah rızasına dayanan vakıflar, İslâm Âleminde, bilhassa Osmanlılarda büyük gelişmeler göstermiştir. "Allah katında kendiniz için neler hazırladıysanız onu bulursunuz" meâlindeki âyet-i kerime, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" mânasındaki hadis-i şerifler, ecdadımızı yarış edercesine hayra koşturmuştur.

 

Vakıfların kurulmasına, yaşatılmasına âmil olan hadis-i şeriflerden birisi de şu mealdedir: "Âdemoğlu öldüğü vakit ondan (her) ameli kesilir. Yalnız üç şey müstesna: Sadaka-i câriye, kendisinden faydalanılan ilim, dua edecek hayırlı evlât." Sadaka-i câriye ‘devamlı sevap akıtan, sevabı kesilmeyen yardımlar’ demektir. Bunlar, umumun menfaatine olan her türlü cami, medrese, han, hamam, köprü ve sebil gibi imaretlerdir ki, dünya durdukça bânilerine sevap kazandıracak hayır müesseseleridir. Osmanlıların mekân tuttuğu her güzel yurt köşesi, sinesinde muhteşem tarihî zenginlikleri yaşatan âbidelerle doludur. Sadaka-i câriyenin en güzel örneğini teşkil eden bu eserler, mübarek ecdadımızın ruhuna devamlı sevaplar yağdırmaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz hadis-i şerifin devamı "faydalı ilim" ile "hayırlı evlât yetiştirme" maddeleridir.

 

Bu maddeler hemen hemen Vakfımızın asıl gayesini teşkil etmektedir. Bugün her şeyden önce ihtiyaç duyduğumuz şey, faydalı ilimlerle teçhiz edilmiş, millet ve memleketin hizmetinde hayırlı nesiller yetiştirebilmektir. Geçirdiğimiz anarşi felâketlerinin bize nelere mâl olduğu hepimizin malûmudur. Anarşinin cahillerden ziyade üniversiteli, yani okumuş gençlerden çıkması, bu ibretli gerçeğin acı bir örneğidir. İlmin ancak imanla kol kola olması hâlinde faydalı olacağına inanıyoruz. Gençlik, bir yandan müsbet ilimlerle aklını aydınlatırken, diğer yandan imanla da kalb ve vicdanını aydınlatacaktır. Akıl ve kalb beraberliğiyle yetişecek nesillerin her yönden mükemmel, dengeli bir kalkınmanın itici gücü olacağına inanıyoruz. İşte, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı olarak, faaliyetlerimizin ağırlık merkezinin ilim ve kültür olmasının sebebi budur.

 

Anadolu’nun pâk sinesinden kozmopolit şehirlere gelen evlâtlarımızı yetiştirebilmek, onlara maddî olduğu kadar manevî imkânları hazırlamakla mümkündür. Bu maksatla, gençliğimize tarih şuuru, vatanperverlik duygusu, yüksek insanî faziletler verecek kültür faaliyeti, toplantı, seminer, açık oturum gibi çalışmalara önem veriyoruz. Gençliğimizi yabancı kültür istilâsından kurtarıp kişilikli yapacak yol bundan başkası değildir. Vakfımız, kuruluşundan beri birçok hayırlı faaliyet yapagelmiştir. Bu faaliyetleri daha da ileri götürebilmek için bir hedef seçmiş bulunuyoruz. Gelin, bu faaliyetlerimizin yerine getirilmesinde, gençliğimizin hayırlı nesiller ve evlâtlar olarak yetişmesine elbirliğiyle hizmet edelim.

 

Vakfımızın Amacı

 

a) Millî, ahlâkî, dinî ve tarihî esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmî çalışmanın yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmak.

 

b) Yukarıda belirtilen faaliyetler cümlesinden olarak; matbaa, kütüphane, eğitim salonu ve siteleri açmak, meslekî ve teknik eğiti kursları tertip etmek.

 

c) İlmin her dalında nazarî ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek. Yapılanları desteklemek ve bu konuda müsabakalar tertip etmek.

 

d) Mecmua, kitap, broşür vesair tarzda ilmî, edebî ve dinî neşriyatta bulunmak.

 

e) Vakfın gayesine uygun çalışma yapan kişi ve kuruluşlara maddî ve mânevî yardımlarda bulunmak. Yurt içi ve dışında orta ve yüksek tahsil, lisans, lisans üstü, mastır, doktora ve buna benzer ihtisasa müteveccih çalışma yapanlara gerekli maddî ve mânevî desteği sağlamak, karşılıksız burs vermek, yurtlar açmak ve ikamet yerleri temin etmek.

 

f) Kanunların aradığı şartlar dairesinde ilk ve orta tahsil seviyesinde özel okullar açmak, özel dershaneler açıp kurslar tertip etmek, özel hastahane, klinik ve dispanserler tesis etmek. Çocuk bakım yuvaları ve ana okulları açarak bakıma muhtaç ve kimsesiz çocuklar için pansiyon ve imaret gibi hayır yuvaları açmak.

 

g) Vakfın gayesine uygun olarak yerli ve yabancı ilim adamları araştırıcıları ve müesseseleriyle münasebetler kurmak. Konferans ve seminerler tertip etmek ve edilenlere katılmak. Katılmak isteyen ilim adamlarına her türlü yardımda bulunmak.

 

h) Yukarıdaki gayeyi gerçekleştirmek için vakfın mevcudunu nemalandırmak ve artırmak yolunda iktisadî, ticarî ve sınaî gayeli çalışmalarla birlikte bu faaliyetlerin gerektirdiği ithalat ve ihracatta bulunmak.

 

l) Vakfa verilecek menkul ve gayri menkullerin gelirlerini idare etmek, vakıf işlerinde kullanılmak üzere her türlü nakil vasıtaları almak, açtığı tesislerde kullanılmak üzere gerekli âlet ve makineleri ithal etmek.

 

m) Şarta bağlı temlik ve tahsisleri mütevellî heyetin uygun göreceği şartlar içinde kabul ve idare etmek.